Strefa VOD
Oglądaj legalnie 616 filmów w serwisie. Codziennie dodajemy nowe.

Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.              Niniejszy regulamin ogólny Strefa VOD określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.strefavod.pl. Szczegółowe kwestie dotyczące konkretnych Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strefa VOD mogą być regulowane w odrębnych szczegółowych regulaminach, które udostępniane są na stronach Strefa VOD umożliwiających korzystanie z tych Usług.

2.              Niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami, stanowi wzorzec umowny w myśl art. 384 Kodeksu Cywilnego. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z Strefa VOD, do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich przestrzegania.

3.              Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

3.1.        Strefa VOD – platforma multimedialna dostępna pod adresem www.strefavod.pl, a także poprzez aplikację komputerową dostępną poprzez odpowiednie Urządzenia, założona i prowadzona przez Właściciela Strefy VOD, obejmujący wszystkie podstrony internetowe oraz serwisy udostępniane Użytkownikom;

3.2.        Regulamin – niniejszy regulamin ogólny korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela Strefa VOD w ramach Strefa VOD;

3.3.        Właściciel Strefy VOD – „Strefa VOD” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łowicka 25 lok. P4; 02-502 Warszawa;

3.4.        Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Strefa VOD, w tym Użytkownika Zarejestrowanego;

3.5.        Urządzenia – przedmioty odpowiednio zintegrowane ze Strefa VOD umożliwiające Użytkownikowi odbiór Produktu, w szczególności poprzez Urządzenia należy rozumieć odbiorniki telewizyjne Smart TV, telefony komórkowe oraz tablety umożliwiające zainstalowanie odpowiedniej aplikacji utworzonej i licencjonowanej przez STREFA VOD, odbiorniki telewizyjne Smart TV;

3.6.        Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna zamierzający korzystać z Usług Odtwarzania, która prawidłowo zarejestrowała Konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu; Użytkownikami Zarejestrowanymi mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Usług Odtwarzania zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Właścicielowi Strefa VOD.

3.7.        Konto – dostępna dla Użytkownika Zarejestrowanego po prawidłowym zalogowaniu się część serwisu Strefa VOD pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego Danych Osobowych, zakup Punktów oraz dostęp do Usług Odtwarzania;

3.8.        Punkty – punkty prepaid uzyskane przez Użytkownika Zarejestrowanego na podstawie dokonanej na rzecz Właściciela Strefa VOD płatności lub na skutek organizowanych przez Właściciela Strefa VOD promocji, którymi dokonuje się zapłaty za świadczenie Usług Odtwarzania. Punkty zostają przypisane do Konta danego Użytkownika Zarejestrowanego po dokonaniu przez tego Użytkownika Zarejestrowanego płatności zgodnie z instrukcjami udzielonymi na stronach Strefa VOD lub na skutek wzięcia udziału przez tego Użytkownika Zarejestrowanego w akcji promocyjnej organizowanej przez Właściciela Strefa VOD;

3.9.        Dane – wszelkie dane  dostarczane przez Użytkowników w trakcie rejestracji Konta lub korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do Właściciela Strefa VOD poczcie elektronicznej;

3.10.     Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Właściciela Strefa VOD w celu prawidłowego świadczenia Usług Odtwarzania, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisów Strefa VOD oraz w innych celach wskazanych w treści odpowiedniej zgody udzielonej przez Użytkownika;

3.11.     Login/Nazwa Użytkownika – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego w serwisie Strefa VOD na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację tego Użytkownika podczas korzystania z serwisów Strefa VOD. Login/Nazwa Użytkownika, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;

3.12.     Partner – podmiot współpracujący z Właścicielem Strefa VOD;

3.13.     Usługi – oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Strefa VOD za pośrednictwem Strefa VOD, w tym między innymi:

3.13.1.        Usługi informacyjne – nieodpłatne udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika; usługa ta dotyczy udostępniania informacji z wszelkich stron internetowych Strefa VOD;

3.13.2.        Usługi wyszukiwawcze – nieodpłatne udostępnienie Użytkownikowi środków umożliwiających wyszukiwanie i wyświetlanie danych zapisanych na stronach Strefa VOD lub innych stron internetowych;

3.13.3.        Usługi Odtwarzania – nieodpłatne lub płatne usługi (w zamian za określoną wartość Punktów) świadczone przez Właściciela Strefa VOD za pośrednictwem Strefa VOD na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych polegające na odtwarzaniu on-line za pomocą odpowiedniej aplikacji utworów audiowizualnych.

3.14.     Produkt utwór audiowizualny będący przedmiotem świadczonej Usługi Odtwarzania objęty  ceną wyrażoną w Punktach a wskazaną przy jego prezentacji na stronach Strefa VOD. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji na stronach Strefa VOD.

4.              Na poszczególnych stronach internetowych Strefa VOD mogą znajdować się automatyczne przekierowania do serwisów na stronach internetowych należących do Partnerów. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną przez Partnerów, stosuje się do nich regulaminy szczegółowe udostępniane przez tych Partnerów na stronach internetowych udostępnianych przez nich serwisów.

5.              Właściciel Strefa VOD w ramach Strefa VOD dokonuje wyłącznie sprzedaży Usług Odtwarzania. Właściciel Strefa VOD nie dokonuje sprzedaży żadnych innych towarów bądź usług za pośrednictwem Strefa VOD ani przy pomocy jakichkolwiek innych środków komunikacji elektronicznej

 

§ 2 Zawarcie umowy i rejestracja

 

1.             Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie dobrowolnego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi udostępnianej w ramach Strefa VOD.

2.             Umowa o świadczenie Usług Odtwarzania zostaje zawarta w momencie dobrowolnego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Usług Odtwarzania udostępnianych w ramach Strefa VOD. Przed rozpoczęciem korzystania z płatnych Usług Odtwarzania niezbędna jest rejestracja Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na odpowiedniej stronie Strefa VOD. Przez rejestrację Konta Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych podanych w procesie rejestracji na potrzeby funkcjonowania serwisów Strefa VOD.

3.             Założenie Konta jest możliwe jedynie w przypadku posiadana przez Użytkownika aktywnej skrzynki e-mail oraz po spełnieniu przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa w  § 3 ust. 1 Regulaminu.

4.             Procedura rejestracyjna składa się z wypełnienia stosownych pól rejestracyjnych, złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu, wyrażeniu bądź odmowie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych a także oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Celem zakończenia procedury rejestracji Użytkownik powinien  postępować zgodnie z informacjami ujawnionymi w trakcie trwania tej procedury.

5.             Procedura rejestracyjna kończy się aktywacją Konta poprzez użycie linku otrzymanego przez Użytkownika od Właściciela Strefa VOD w wiadomości e-mail. Brak aktywacji Konta w ciągu 14 dni od daty wysłania wspomnianej wiadomości e-mail powoduje przerwanie procedury rejestracyjnej oraz usunięcie wszelkich Danych wprowadzonych przez Użytkownika w trakcie procedury rejestracyjnej. 

6.             Użytkownik Zarejestrowany może mieć tylko jedno Konto.

7.             Podczas rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest podać następujące Dane Osobowe:

7.1.       adres poczty elektronicznej/Login- Nazwę Użytkownika,

7.2.       hasło

 

8.             Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie tych danych jest wymagane do prawidłowego świadczenia płatnych Usług Odtwarzania za pośrednictwem Strefa VOD. Użytkownik zarejestrowany poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z Usług Odtwarzania świadczonych za pośrednictwem Strefa VOD (a Użytkownik poprzez korzystanie z nieodpłatnych) Usług Odtwarzania świadczonych za pośrednictwem Strefa VOD wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych przez Właściciela Strefa VOD w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług Odtwarzania.

9.             Wszelkie Dane przekazywane przez Użytkownika podczas procedury rejestracji Konta mogą być moderowane przez Właściciela Strefa VOD, a w szczególności Właściciel Strefa VOD może  usuwać określone Dane, jeżeli są one niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu, dobre obyczaje, moralność lub uzasadnione interesy Właściciela Strefa VOD.

10.         Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto według wskazówek wskazanych na odpowiednich stronach Strefa VOD. Wraz z usunięciem Konta usunięte zostaną wszelkie Dane dostarczone przez Użytkownika. Usunięcie Konta oznacza brak możliwości skorzystania z Usług Odtwarzania oraz utratę wykupionych a niewykorzystanych Punktów.

11.         Konto może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte gdy:

11.1.     Użytkownik Zarejestrowany nie zalogował się ani razu na Konto przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania;

11.2.     Użytkownik Zarejestrowany nie zaakceptuje zmian w Regulaminie;

11.3.     Użytkownik Zarejestrowany podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio ingerują w strukturę Strefa VOD bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Strefa VOD, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań

11.4.     Użytkownik narusza warunki korzystania z Usług określone niniejszym Regulaminem.

12.          W przypadku usunięcia Konta przez Właściciela Strefa VOD z przyczyn opisanych w § 2 pkt. 11 Regulaminu, postanowienia § 2 pkt. 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio

 

§ 3 Ogólne warunki świadczenia Usług

 

1.              W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest dla wszystkich urządzeń system operacyjny: Windows lub MacOS  oraz połączenie z siecią Internet o rzeczywistej prędkości łącza nie mniejszej niż _512Kb/s, zalecane 2 Mb/s oraz dodatkowo:

1.1   Dla urządzeń typu smart TV, smartphone i tablet zainstalowanie odpowiedniej aplikacji utworzonej na licencji Strefa VOD

1.2    Dla komputerów PC przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższa albo przeglądarka z nią kompatybilna, Firefox w wersji minimum 4, Safari w wersji minimum 6.0.

2.              W przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

3.              Dla skorzystania z Usług Odtwarzania wymagane jest: przeglądarka internetowo obsługująca JavaScript z zainstalowaną wtyczką Silverlight w wersji min. 4.0. Niniejsze wymogi mogą ulegać zmianie.

4.              Z bieżącymi wymogami systemowymi można się zapoznać po kliknięciu na przycisk „spełniasz wymagania techniczne”, który znajduje się na stronie głównej Portalu.

5.             Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

6.             Użytkownik może korzystać z Strefa VOD wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie na stronach Strefa VOD przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Przede wszystkim Użytkownik zobowiązuje się do:

6.1          niewprowadzania do systemu informatycznego Właściciela Strefa VOD programów zawierających wirusy, konie trojańskie lub służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych;

6.2         podawania nieprawdziwych Danych oraz niepodszywania się pod inne osoby;

6.3         rejestrowania nie więcej niż jednego Konta, niezakładania Konta w imieniu osoby innej niż on sam;

6.4         niekorzystania oraz niepodejmowania prób korzystania z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych.

7.             W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Strefa VOD może, według własnego uznania, usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego (lub jego część), bądź uniemożliwić mu korzystanie z określonych Usług lub z całego Strefa VOD. Jeżeli Użytkownik naruszy jakiekolwiek przepisy ustawowe, Właściciel Strefa VOD może zgłosić to do odpowiednich władz. Właściciel Strefa VOD będzie reagować i odpowiadać na wszelkie wezwania i zapytania sądów, policji, prokuratury oraz innych organów administracji publicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

8.             Właściciel Strefa VOD może odblokować Konto lub zablokowane Usługi po:

8.1          zrealizowaniu przez Użytkownika działań nakazanych przez Właściciela Strefa VOD jako koniecznych do zlikwidowania przyczyn takiej blokady, lub

8.2          po upływie określonego czasu wskazanego przez Właściciela Strefa VOD jako sankcji za naruszenie Regulaminu.

9.             Właściciel Strefa VOD zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości stron internetowych Strefa VOD, dokonywanych na nich zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

 

§ 4 Usługi Odtwarzania

 

 

1.         Pierwsze skorzystanie z płatnych Usług Odtwarzania wymaga rejestracji Konta, która powoduje nadanie statusu Użytkownika Zarejestrowanego. Następne skorzystanie przez Użytkownika Zarejestrowanego z płatnych Usług Odtwarzania wymaga załogowania do Konta.

2.         Dostęp do Usług Odtwarzania możliwy jest tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych korzystających z Strefa VOD na terytorium Polski, co oznacza, iż adres IP Użytkownika Zarejestrowanego musi być identyfikowany jako polski adres IP.

3.         W ramach Usług Odtwarzania dostępne są następujące kategorie Produktów:

3.1       płatne pojedyncze Produkty;

3.2       płatne zestawienia wielu powiązanych ze sobą Produktów (np. kanały tematyczne);

3.3       dostęp do wszystkich Produktów, wymienionych w podstronie  „kup punkty” pod zakładką „sprawdź listę tytułów dostępnych w abonamencie” na Strefa VOD pod adresem http://www.strefavod.pl/cennik w wyznaczonym czasie (zwany dalej „Abonamentem”) dostęp do wszystkich Produktów w wyznaczonym czasie z wyłączeniem filmów z kategorii Premiera (zwany dalej „Abonamentem”) ;

3.4       bezpłatne pojedyncze Produkty powiązane z emisją reklam lub udostępnione na podstawie kodu promocyjnego albo punktów promocyjnych przydzielonych bezpośrednio Użytkownikowi.

4.         Płatność za udostępnienie Produktu dokonywana jest jedynie Punktami. Punkty wykupywane są za pośrednictwem systemów udostępnianych przez Partnerów i zgodnie z postanowieniami regulaminów regulujących ich zakup.

5.         Płatność za Abonament dokonywana jest z góry za pośrednictwem systemów udostępnianych przez Partnerów i zgodnie z postanowieniami regulaminów regulujących ich zakup.

6.         Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Usług Odtwarzania podlegających opłacie z chwilą wykorzystania odpowiedniej ilości Punktów za dany Produkt albo, w przypadku wykupienia Abonamentu, z chwilą zarejestrowania płatności przez Partnerów za Abonament. Dostęp do odpłatnej Usługi Odtwarzania kończy się w momencie upływu czasu trwania licencji na korzystanie z danego Produktu albo Abonamentu, tj. po 24 godzinach od chwili naliczenia przez Portal Punktów albo po upływie czasu trwania Abonamentu.

7.         Punkty muszą być wykorzystane na zakup Produktów w ciągu 3 miesięcy od daty ich zapisania na Koncie Użytkownika Zarejestrowanego. Po upływie powyższego terminu Punkty są usuwane z Konta.

8.         W przypadku usunięcia Punktów z Konta Użytkownika Zarejestrowanego nie przysługuje mu roszczenie o zwrot środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie usuniętych Punktów.

9.         Dostęp do Usługi Odtwarzania kończy się również w momencie:

9.1       zamknięcia przeglądarki internetowej lub wyłączenia systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika lub

9.2       zawieszenia się przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika lub

9.3       utraty połączenia komputera Użytkownika z siecią Internet.

10.         Rozpoczęcie korzystania z płatnych Usług Odtwarzania przez Użytkownika Zarejestrowanego następuje w momencie potwierdzenia przez system Strefa VOD zaliczenia odpowiedniej ilości Punktów na poczet skorzystania z danego Produktu.

11.         Dostęp do Usług Odtwarzania, które nie podlegają opłatom, uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony Strefa VOD, na której umożliwiono odstęp do bezpłatnych Produktów.

12.         Poprzez wykorzystanie odpowiedniej ilości Punktów na uruchomienie odtwarzania płatnego Produktu, uruchomienie odtwarzania bezpłatnego Produktu lub dokonania płatności za Abonament Użytkownikowi Zarejestrowanemu zostaje udzielona niewyłączna licencja na odtworzenie wybranego przez niego Produktu. Powyższa licencja udzielana jest na czas określony wskazany na stronie Strefa VOD zawierającej opis Produktu.

13.         Wykluczona jest możliwość komercyjnego odtwarzania Produktów.

14.         Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Produktu w jakikolwiek inny sposób, niż poprzez jego odtworzenie.

 

§ 5 Formy Płatności na portalu

 

 

1.     Zapłata za zakupione Punkty lub Abonament można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności.  Płatności online obsługuje spółka eCard S.A.

1.1.  przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Użytkownik dokonujący zakupów punktów w Portalu wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego odpowiedniego banku. Po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do Portalu;

1.1.1.    Płacę z inteligo (inteligo)

1.1.2.    DB Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)

1.1.3.    mTransfer (mBank)

1.1.4.    MultiTransfer (MultiBank)

1.1.5.    Płać z Nordea (Nordea)

1.1.6.    Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

1.1.7.    Przelew z BPH (Bank BPH)

1.1.8.    Płacę z iPKO (PKO BP)

1.1.9.    Pekao24Przelew (Bank Pekao)

1.1.10. Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)

1.1.11. PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

1.1.12. MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

1.1.13. Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

1.1.14. Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

1.1.15. Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

1.1.16. Płać z ING  (ING Bank Śląski)

1.1.17. Credit Agricole Bank Polska S.A.

1.1.18. Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)

 

Przelewy półautomatyczne:

1.1.19. Deutsche Bank Polska S.A.

1.1.20. Invest Bank S.A.

1.1.21. Kredyt Bank S.A.

1.1.22. Raiffaisen Bank Polska S.A.

1.1.23. Bank Pocztowy S.A.

1.1.24. Bank Spółdzielczy we Wschowie

1.2.  kartą płatniczą;

1.2.1.    VISA

1.2.2.    MASTERCARD

1.2.3.    MASTERCARD ELECTRONIC

1.2.4.    VISA ELECTRON

1.2.5.    MAESTRO

 

1.3.   SMSem Premium (lista obsługiwanych operatorów):

1.3.1.    T-Mobile

1.3.2.    Orange

1.3.3.    Plus GSM

1.3.4.    Play

1.3.5.    Inni

 

 

§6 Cennik za korzystanie z usług w portalu

1.       Za korzystanie z Usług Odtwarzania w Portalu obowiązuje następujący cennik:

1.1.     Cena filmu w kategorii „Seriale ” i „Lifestyle” o wartości 50p:

1.1.1.  Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości  6,50 zł– 3,25 zł brutto

1.1.2.  Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości 6,50 zł i płatności SMS – 7,38 zł brutto

1.1.3.  Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości 7,90 zł –2, 82 zł  brutto

1.1.4.  Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości 9,90 zł  - 3,09 zł - brutto

1.1.5.  Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości 24,90 zł – 2,26 zł brutto

1.2.    Cena filmu w kategorii „Katalog” o wartości 100p:

1.2.1.  Zakup pojedynczego filmu i płatności przelewem – 6,50 zł brutto

1.2.2.  Zakup pojedynczego filmu i płatności SMS – 11,07 zł brutto

1.2.3. Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości 24,90 zł – 4,53 zł brutto

1.3.     Cena film w kategorii „Nowość” o wartości 140p.

1.3.1.  Zakup pojedynczego filmu i płatności przelewem –7,90 zł brutto

1.3.2.  Zakup pojedynczego filmu i płatności SMS –17,22 zł brutto

1.3.3. Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości 24,90 zł – 6,34 zł brutto

1.4.     Cena film w kategorii „Premiera” o wartości 160p.

1.4.1.  Zakup pojedynczego filmu i płatności przelewem – 9,90  zł brutto

1.4.2.  Zakup pojedynczego filmu i płatności SMS – 23,75 zł brutto

1.4.3. Zakup przy pomocy punktów pakietu o wartości 24,90 zł – 7,24 zł brutto

 

1.5.    Cena za Abonament

1.5.1.  Na okres 30 (trzydziestu) dni - 19,90 zł brutto

1.5.2. Na okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni – 49,90 zł brutto

 

 

 

§7 Reklamacje

 

1.              Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Właściciela Strefa VOD można zgłaszać:

1.1.        pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela Strefa VOD, lub

1.2.        drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej służącej do postępowań reklamacyjnych podanej na stronach internetowych Strefa VOD.

2.              Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3.              W przypadku wystąpienia wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej reklamację, Właściciel Strefa VOD zwróci się o udostępnienie dalszych informacji niezbędnych do weryfikacji tożsamości. Weryfikacja tożsamości może wymagać nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez przedstawicieli Właściciela Strefa VOD za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.

4.              Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Właściciela Strefa VOD i potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej reklamacji, o ile takie potwierdzenie okazało się być potrzebne.

5.              Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych zakupu Punktów nie są rozpatrywane przez Właściciela Strefa VOD. Reklamacje takie należy kierować odpowiednio do operatorów płatności, kontakt telefoniczny do firmy eCard +48 22 493 44 44 lub mailowy bok@ecard.pl .

 

§ 8 Odpowiedzialność

 

1.             Właściciel Strefa VOD zastrzega, że korzystanie z Strefa VOD odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Użytkownika. Ze względu na właściwości sieci Internet oraz systemów komputerowych, Właściciel Strefa VOD nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Strefa VOD przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat korzystania z Usług sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do ich zawartości, dokładności czy przydatności.

2.             Właściciel Strefa VOD nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1.        problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Usług;

2.2.        szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;

2.3.        problemy w funkcjonowaniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel Strefa VOD przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Partnerów oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

2.4.        korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami technicznymi;

2.5.        skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła do Konta Użytkownika;

2.6.        przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela Strefa VOD;

2.7.        utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi Właściciela Strefa VOD;

2.8.        udostępnienie przez Użytkownika Produktu osobom poniżej wskazanej granicy wiekowej;

2.9.        skutki wykorzystania przez Użytkownika jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Strefa VOD;

2.10.     skutki działań Użytkowników naruszających obowiązujące prawo, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, jeżeli Właściciel Strefa VOD nie wie o takim charakterze tychże działań;

2.11.     szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3.             Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi Użytkownikami.

 

§ 9 Własność intelektualna

 

1.             Portal zawiera chronione prawem utwory, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w tym w szczególności utwory audiowizualne, jak również wybór i układ prezentowanych na Strefa VOD treści. Wszelkie powyższe wytwory działalności intelektualnej stanową samoistne przedmioty ochrony na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w tym w szczególności Porozumienia TRIPS.

2.             Wśród utworów udostępnianych za pośrednictwem Strefa VOD znajdują się utwory chronione prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi Strefa VOD, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, udostępniane przez Właściciela Strefa VOD na stronach internetowych Strefa VOD na podstawie obowiązujących przepisów prawnych lub umów z dysponentami tych praw autorskich.

3.             Użytkownicy Strefa VOD zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

 

§ 10 Dane Osobowe i inne dane o Użytkownikach

 

1.             Właściciel Strefa VOD w pełni respektuje regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników. Właściciel Strefa VOD jest administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem Strefa VOD.

2.             Właściciel Strefa VOD nie zbiera ani też nie przetwarza Danych Osobowych Użytkowników nie będących Użytkownikami Zarejestrowanymi.

3.             Przy uwzględnieniu postanowień zawartych w § 2 niniejszego Regulaminu, Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika Zarejestrowanego w związku z rejestracją Konta na Strefa VOD będą traktowane jako poufne. Właściciel Strefa VOD, z zastrzeżeniem wyjątków poniżej, dołoży wszelkich starań w celu ochrony tych danych, lecz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z kradzieży lub utraty tych informacji, chyba że w wyniku to z umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa Właściciela Strefa VOD.

4.             W celu wykonania określonych Usług, złożenia reklamacji, uczestnictwa w różnego typu programach, loteriach lub akcjach promocyjnych Użytkownicy mogą zostać poproszeni o udostępnienie dodatkowych Danych Osobowych lub potwierdzenia wcześniej udostępnionych Danych Osobowych. Właściciel Strefa VOD zwolniony jest wszelkiej odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z brakiem realizacji czynności, jeżeli Użytkownik odmówi podania Danych Osobowych niezbędnych do dokonania tej czynności.

5.             Co do zasady Właściciel Strefa VOD gromadzi Dane Osobowe Użytkownika Zarejestrowanego  wyłącznie na własne potrzeby w celu prawidłowej realizacji Usług Odtwarzania. Jakiekolwiek przekazywanie tych Danych Osobowych podmiotom trzecim ma wyjątkowy charakter i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika Zarejestrowanego. Przekazanie Danych Osobowych Użytkowniku Zarejestrowanego może również nastąpić, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

6.             Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystywania Danych Osobowych. Realizacja powyższych uprawnień realizowana jest poprzez skierowanie do Właściciela Strefa VOD odpowiedniego pisemnego żądania na adres wskazany w sekcji 3.3 Regulaminu lub wysłanie takiego żądania na adres e-mail:   biuro@strefavod.pl

7.             W przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany zażąda zaprzestania wykorzystywania jego Danych Osobowych niezbędnych do świadczenia przez Właściciela Strefa VOD Usług Odtwarzania, żądanie takie jest równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego umowy o świadczenie Usług Odtwarzania. Konto takiego Użytkownika zostanie zlikwidowane, a postanowienia § 2 pkt. 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio

8.             Właściciel Strefa VOD może gromadzić informacje o Użytkownikach, inne niż Dane Osobowe, w celu rozwijania Usług świadczonych za pośrednictwem Strefa VOD. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Właściciela Strefa VOD następujących danych technicznych i technologicznych:

a.       adres IP,

b.      wywołany adres internetowy (url),

c.       adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Strefa VOD,

d.      rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e.      innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.

9.             Każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych mu parametrów dających dostęp do Konta, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie tych danych oraz Danych Osobowych do publicznego użytku w sieci internetowej odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

10.         W przypadku korzystania za pośrednictwem Strefa VOD z informacji lub usług udostępnianych przez Partnerów, podawanie przez Użytkownika swoich Danych Osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W takich przypadkach Użytkownicy podlegają zapisom dotyczącym ochrony danych osobowych określonych w odrębnych regulaminach udostępnianych przez Partnerów.

11.         Szczegółowe informacje dotyczące celu oraz sposobu zbierania przez Właściciela Strefa VOD Danych Osobowych Użytkowników mogą być zawarte w dokumencie pod nazwą „Polityka Prywatności” umieszczonym na stronie internetowej Strefa VOD.

 

§ 11 Zmiany Regulaminu

 

1.             Właściciel Strefa VOD zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronach Strefa VOD oraz podczas logowania Użytkownika na Konto.

2.             Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronach Strefa VOD, o ile nie zastrzeżono inaczej.

3.             Po ukazaniu się na stronach Strefa VOD informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Konta po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1.              Użytkownik pozbawiony jest uprawnień wynikających z Regulaminu, jeżeli nie spełnia jego warunków lub łamie jego postanowienia. Żadne powiadomienie Właściciela Strefa VOD w powyższym zakresie nie jest wymagane.

2.              W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.              Niniejsza Regulamin stanowi kompletną i wyłączną umowę między Właścicielem Strefa VOD a Użytkownikiem w zakresie Usług i zastępuje wszystkie inne ustne lub pisemne ustalenia między stronami.

4.              Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie będzie zmienione tylko w stopniu niezbędnym do uczynienia go wykonalnym, i decyzja ta nie wpłynie na wykonalność tego przepisu w innych okolicznościach lub pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu w każdych okolicznościach.

5.              Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10. 2012 roku.

6.              Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Właściciela Strefa VOD.

7.              Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.


 

Filmy mogą oglądać tylko osoby przebywające na terenie Polski

Jeżeli jesteś na terenie Polski zgłoś to obsłudze klienta

Twój numer IP: 54.80.227.189

Kontakt